Medlemsvillkor i LloydsApotek

Medlemsvillkor i LloydsApotek

Här kan du läsa mer om våra villkor för medlemskap hos LloydsApotek.

Allmänt

Med LloydsApotek avses apotekskedjan LloydsApotek. Apotekskedjan ägs av Admenta Sweden AB, org. nr. 556785-4913.

Medlemskap

Medlemskap i LloydsApotek kan beviljas fysisk person över 18 år efter ansökan. Personer med skyddad identitet kan dessvärre inte erbjudas medlemskap i LloydsApotek, då administration av personuppgifter är en förutsättning för hantering av medlemmars förmåner etc. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige.

Medlemskapet i LloydsApotek ger dig möjlighet att samla bonuspoäng genom köp av bonusgrundande varor etc. (se nedan) samt utnyttja bonuspoäng som betalning för bonusgrundande varor (se nedan). Medlemmen informeras fortlöpande via e-post och ”Mina Sidor” om intjänade och förbrukade bonuspoäng. Medlemskapet är gratis.

Samla och utnyttja bonuspoäng

Intjäning av poäng sker genom registrering av köp på ditt medlemsnummer (tillika ditt personnummer). Intjäning av poäng kan även ske via diverse aktiviteter som LloydsApotek beslutar kring. Förmåner som medlemskapet erbjuder gäller endast för privat bruk till det egna hushållet. För att nyttja förmåner eller samla poäng på köp måste medlem legitimera sig alternativt måste annan i hushållet uppvisa ID-handling för både sig själv och medlem. 

För varje krona av bonusgrundande inköp får du en (1) bonuspoäng. Bonus genereras tolv (12) ggr per år, givet att medlemmen uppnått vid var tid fastställda bonusnivåer. Bonuspoängen kan användas vid betalning av bonusgrundande varor på valfritt LloydsApotek i Sverige.

Värdecheckar

För varje 1 000 poäng erhålles en värdecheck med ett värde av 20 kronor eller multiplar därav. Värdecheckar sänds till dig digitalt och kan inte, varken helt eller delvis, inlösas mot kontanter. Vid hel eller delbetalning av varor med värdecheck är värdecheckens belopp inte bonusgrundande. Giltighetstiden för en värdecheck är sex (6) månader.

Värdecheck kan inlösas både i våra apotek och online. Observera att du måste ange e-postadress samt godkänna att få e-post för att LloydsApotek ska kunna informera dig om att du har en check att nyttja. Om du inte önskar e-post kan du istället logga in på Mina Sidor för att se aktuella värdecheckar.

Bonusgrundande varor

Intjäning av poäng sker genom inköp av bonusgrundande varor på samtliga LloydsApotek i Sverige och på lloydsapotek.se. Vid köp av bonusgrundande varor måste fullständigt personnummer uppges. Som bonusgrundande varor anses handelsvaror och receptfria läkemedel. Receptbelagda läkemedel genererar inte bonuspoäng.

Medlemsförmåner

Förutom möjlighet att samla bonuspoäng så erbjuder vi våra medlemmar andra förmåner och tjänster. Dessa förmåner kan förändras efter tid.

Aktuella förmåner just nu, uppdaterad 20201113:

Pensionärsrabatten
För dig som är över 65 år eller har pensionärsintyg erbjuder vi 10% rabatt när du handlar i våra apotek på tisdagar. Rabatten gäller ej receptbelagda läkemedel.

Kostnadsfri hudvårdsanalys
Som medlem erbjuder vi en kostnadsfri hudanalys i de apotek som erbjuder hudanalys. Du får 250 poäng när du bokar en hudanalys. /Just nu pausad pga Covid-19.

Blodtrycksmätning
Som medlem hjälper vi dig att mäta blodtrycket i de apotek som erbjuder blodtrycksmätning. Tjänsten är kostnadsfri för medlemmar. /Just nu pausad pga Covid-19.

Inlämning av överblivna läkemedel
Som medlem ger vi dig 250 poäng som tack för din miljöinsats när du lämnar in överblivna läkemedel. Max ett inlämningstillfälle per kalendermånad.

Behandling av personuppgifter

För information om hur LloydsApotek behandlar personuppgifter inom ramen för medlemskap i LloydsApotek och vilka rättigheter som du har framgår av Information om behandling av personuppgifter för medlemmar i LloydsApotek.

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tillsvidare och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Villkor och giltighetstid:
LloydsApotek får vidta ändring av villkor om det motiveras av ändringar i LloydsApoteks strategi, kostnadsläget, myndighets åtgärder eller ändring av lagstiftning. Medlemskapets gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av dig. LloydsApotek äger rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om att medlemskapet missbrukas. Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider, flyttar till land utanför Sverige, erhåller skyddad identitet eller inte registrerat några inköp på tjugofyra (24) månader.

Vid upphörande av medlemskap utbetalas värdecheckar på poängsaldon över den vid aktuell tidpunkt gällande minimigränsen och köp efter upphörandet är således inte bonusgrundande.

Force majeure:
LloydsApotek är inte ansvarigt för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

LloydsApotek är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om LloydsApotek varit normalt aktsam.

Kontaktuppgifter LloydsApotek (Admenta Sweden AB)
organisationsnummer: 556785-4913
Postadress: Box 38 152, 100 64 Stockholm
E-post: kundservice@lloydsapotek.se
Tfn: 08 - 505 104 00

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning